header c

Voorwaarden ontheffing tentoonstellingsverbod

Van diverse verenigingen ontvingen wij nogmaals de vraag aan welke voorwaarden een tentoonstelling moet voldoen om een ontheffing van het tentoonstellingsverbod te krijgen. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). (doet de organisatie) De voorwaarden kunnen op ieder willekeurig moment worden aangepast maar op dit moment worden de volgende voorwaarden gehanteerd voor de risicobeoordeling:

Op de tentoonstelling worden slechts hoenderachtigen, loopvogels of postduiven toegelaten, die vergezeld gaan van een op deze dieren betrekking hebbende, volledig ingevulde en ondertekende verklaring van enting tegen pseudo-vogelpest (NCD) zoals bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's. Uit deze verklaring moet blijken dat hoenderachtigen en loopvogels van betreffende houder, voor zover de dieren ouder zijn dan 30 dagen, tenminste 2 weken en ten hoogste 5 maanden voor het begin van de tentoonstelling of de keuring op de juiste wijze zijn geënt tegen pseudo-vogelpest.

Ingevolge artikel 46, tweede lid, onderdeel b van voornoemde Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's en ingevolge artikel 4b vierde lid onderdeel a van de Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza II is degene die voornemens is een keuring of tentoonstelling met pluimvee, loopvogels of postduiven te houden verplicht de dieren, alvorens deze toe te laten, bij de plaats van aanvoer op zijn kosten te laten onderzoeken door één of meer dierenartsen, die hij kiest onder goedkeuring van de Regiodirecteur VWA. Vogels worden slechts toegelaten tot het evenement indien zij afkomstig zijn uit Nederland.

Vogels worden slechts toegelaten tot de tentoonstelling indien de eigenaar van de dieren een verklaring overhandigt, waarop hij aangeeft dat de betreffende vogels de laatste 30 dagen geen contact gehad kunnen hebben met wilde vogels of hun uitwerpselen. De dierenarts(en) die bij het evenement aanwezig is (zijn) rapporteert (rapporteren) door middel van een daartoe verstrekt verslagformulier aan de Regiodirecteur VWA  of er conform  bovenstaande is gewerkt . De ontheffing kan worden ingetrokken indien niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden en voorschriften of uit veterinaire overwegingen.